กิจกรรมทัวร์ละคร

ทัวร์ละครกลุ่มต้นข้าว ในชื่อเรื่อง สถานะไทยไม่ไกลเกินเอื้อม

 

วันที่ 10-13 มีนาคม 2556 และวันที่ 22 มีนาคม 2556 มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โดย “กลุ่มละครต้นข้าว”ได้แสดงละครรณรงค์การคุ้มครองสิทธิ ของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  ในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย และตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้าน บ้านเล่าหวาง บ้านแสนเมืองโก บ้านขาแหย่ง และบ้านเล่าลิ่ว ซึ่งบทละครที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้ เกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล โดยมีสถานะต่างด้าวมาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  และมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติสัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นประเด็นเนื้อหาของบทละคร เนื่องจากหมู่บ้านที่เข้าไปมีคนจำนวนมากที่ยังไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ก็ยังมีบุคคลที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากหลายกรณี มีทั้งกรณีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่ตกสำรวจ  บางคนเกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับการแจ้งเกิด และบางคนเพิ่งอพยพเข้ามาได้ไม่นาน

นักแสดงเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่ามาเป็นตัวละครในการแสดง ซึ่งการทัวร์ละครครั้งนี้ เพื่อที่ผู้ประสบปัญหาด้านสถานะได้เข้าใจเนื้อหาและหลักเกณฑ์ของการยืนขอสถานะบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสองพระราชบัญญัติสัญชาติ และมาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

โดยการสนับสนุนของ โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ(SCPP) และสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส (สทอ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์