กิจกรรมรณรงค์ชุมชนและโรงเรียน

รู้เท่า รู้ทัน เตรียมความพร้อมเพื่อรับต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ ที่อาจการขึ้นในอนาคต