กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตามชุมชนบนพื้นที่สูง และห่างไกลความเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและเสริมสร้างให้มีนิสัยรักการอ่าน และเผยแพร่ข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยการสื่อผ่านการแสดงละคร