กิจกรรม ร่วมขบวนการ P-move

เป็นการเข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยมูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง (พปส.) และมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) โดยผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กร นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และตัวแทนชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล รวมทั้งสิ้น 10 คน ไปเข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ (P-move) ที่ปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ อยู่บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องข้อเสนอ 4 ข้อ ได้แก่ 1.การคุ้มครองพื้นที่ด้วยการออกโฉนดชุมชน 2.การแก้ปัญหาเขื่อนปากมูล 3.การออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ 4.เรื่องธนาคารที่ดิน ที่ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่ได้รับปากกับกลุ่ม ขปส.ว่าจะนำข้อเสนอทั้ง 4 ข้อดังกล่าว เข้าพิจารนาการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556