ค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์

มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรพัฒนา ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนชนชาวเขา จัดค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์

มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนชนชาวเขา จัดค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เนื้อหาเน้นเรื่องการใช้ชีวิตในวัยเรียน และอยู่ร่วมกับสังคมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาของผู้เข้าร่วม