ทุนการศึกษา

สนับสนุนการศึกษาโดยการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ แต่ขาดทุนทรัพย์ และผู้อุปการะ

 

มูลนิธิฯ สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนโดยการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่าแต่ขาดทุนทรัพย์ และขาดผู้อุปการะ เช่น เด็กกำพร้า หรือพ่อแม่หย่าร้างกัน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายใหม่ให้การศึกษาฟรีถึง 12 ปี แต่ความเป็นจริงให้ฟรีเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าอาหารเป็นต้น