บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

นายโกวิท

ศุภมงคล

ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นายกิตติโชต

ห้อยยี่ภู่

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นายไพบูลย์

จันทยศ

กรรมการ

นายนิคม

บุญเสริม

กรรมการ

นายแสง

แสงยาอรุณ

กรรมการ

นายสุริยาวุธ

สร้อยสวิง

กรรมการ

นางรัตติยา

ศิริวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวโฮซูมิ

นากาโนะ

กรรมการ / ผู้จัดการ

 

เจ้าหน้าที่
1.คณะทำงานมูลนิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง

นางสาวโฮซูมิ

นากาโนะ

คณะทำงาน

นายแสง

แสงยาอรุณ

คณะทำงาน

นายสุริยาวุธ

สร้อยสวิง

คณะทำงาน

นางสาวมะริ

เนียวตะ

คณะทำงาน

นางฐิติญา

เกสรพิทยาพงษ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ / บัญชี

 

2.โครงการบ้านแสงใหม่

นายแสง

แสงยาอรุณ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

นางตรีลดา

แสงยาอรุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

นางศรีทอน

จางอรุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ข้อมูล

 

3.โครงการรุ่งอรุณ

นางสาวโฮซูมิ

นากาโนะ

ตำแหน่ง ผู้จัดการ

นายชานันท์

เมอแล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

นางสาวธิตินันท์

เยส่อ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

นางสาวสุทธิกานต์

เมอแล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

 

4.โครงการกองทุนการศึกษากลุ่มนกสีขาว

นางสาวมะริ

เนียวตะ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

5.โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนชาวผู้ไร้สิทธิสัญชาติไทย

นายสุริยาวุธ

สร้อยสวิง

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

6.อาสาสมัคร

นางสาวโฮซูมิ

นากาโนะ

ตำแหน่ง ผู้จัดการมูลนิธิฯ

นางสาวมะริ

เนียวตะ

ตำแหน่ง อาสาสมัครประสานงานโครงการ

นายโนบูฮิโตะ

เทจึอิ

ตำแหน่ง อาสาสมัครประจำบ้านพักรุ่งอรุณ

นายคิโยชิ

ทานาเบะ

ตำแหน่ง อาสาสมัครมูลนิธิฯ