ประวัติองค์กร

bluemasters_logo

ความเป็นมา

มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535

โดยการผลักดันของอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นชื่อนายทาเคโอะ โตโยต้าและมีนายโกวิท ศุภมงคล

ทนายความอาวุโส เป็นประธานคณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ

ในส่วนของประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูง พื้นที่ราบบางส่วนที่ขาดโอกาส ทั้งนี้มูลนิธิฯ

ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไรใดทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคคลหรือองค์กรชุมชน ซึ่งมีความพร้อมและตั้งใจที่จะทำงานพัฒนากับประชาชนบนที่สูง

2. มุ่งส่งเสริมกระบวนการศึกษา, กระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนบนที่สูง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

3. ส่งเสริมความร่วมมือ และการประสานงาน ทั้งในระหว่างองค์กร พัฒนาภาคเอกชนและหน่วยงานในภาครัฐ

4. ศึกษาและเผยแพร่ รณรงค์ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนบนที่สูงตามระบอบประชาธิปไตย

5. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล อื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์