โครงการ

โครงการรุ่งอรุณ
– โครงการรุ่งอรุณเป็นโครงการที่จัดบ้านพักให้กับนักเรียนชนเผ่ามาพักเพื่อเรียนหนังสือ
โครงการพัฒนาคุณภาพชุมชนชาวผู้ไร้สิทธิสัญชาติไทย
– โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มูลนิธิฯ
โครงการบ้านแสงใหม่
– พื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการรุ่งอรุณ
– โครงการที่อยู่ภายใต้ มูลนิธิฯ