รายชื่อเด็กของมูลนิธิ

เป็นเด็กที่อยู่ในโครงการ……..   หลักการและเหตุผล การได้รับการรับรองสถานะสิทธิของบุคคล ในการเป็นพลเมืองของรัฐอย่างน้อยหนึ่งรัฐ ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับบุคคลนั้น ๆ มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550 บัญญัติไว้ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง”    แต่สิ่งที่ปรากฏในสังคมไทยปัจจุบัน ยังมีบุคคลที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียนจากรัฐที่ถือว่าตกเป็นคนไร้รัฐ แม้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม เช่น พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ,พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 กลุ่มเป้าหมายยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิของตนเอง และปัญหาอื่น ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสถานะและสิทธิของบุคคล เพื่อจะให้คนไร้สถานะ ไร้สัญชาติ ได้รับผลประโยชน์สูงสุดภายใต้การสร้างความสมดุลระหว่างหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเจ้าของปัญหาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติสำหรับตนเองและคนในครอบครัวและชุมชนได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีกว่า ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนการพัฒนาสถานะและสิทธิของบุคคล มาทำหน้าที่ร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองสมาชิกในครอบครัวและคนอื่นๆ ในชุมชนต่อไป

ทุนการศึกษา

สนับสนุนการศึกษาโดยการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ แต่ขาดทุนทรัพย์ และผู้อุปการะ   มูลนิธิฯ สนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนโดยการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือสูงกว่าแต่ขาดทุนทรัพย์ และขาดผู้อุปการะ เช่น เด็กกำพร้า หรือพ่อแม่หย่าร้างกัน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายใหม่ให้การศึกษาฟรีถึง 12 ปี แต่ความเป็นจริงให้ฟรีเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า เช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าอาหารเป็นต้น

บ้านพักสำหรับนักเรียน

ปัจจุบันมูลนิธิฯ รับนักศึกษาพักอยู่ประจำ ทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ให้พักอยู่ฟรี   ปัจจุบันมูลนิธิฯ รับนักศึกษาพักอยู่ประจำ ทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ให้พักอยู่ฟรีส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง และต้องช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ในมูลนิธิฯ

ค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์

มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรพัฒนา ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนชนชาวเขา จัดค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์ มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนชนชาวเขา จัดค่ายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี เนื้อหาเน้นเรื่องการใช้ชีวิตในวัยเรียน และอยู่ร่วมกับสังคมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษาของผู้เข้าร่วม

ค่ายนักเรียนทุน

ทุกปีมูลนิธิฯ จะจัดค่ายนักเรียนทุนเดือนตุลาคม สำหรับเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกจากมูลนิธิฯ   ทุกปีมูลนิธิฯ จะจัดค่ายนักเรียนทุนเดือนตุลาคม สำหรับเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกจากมูลนิธิฯ

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตามชุมชนบนพื้นที่สูง และห่างไกลความเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและเสริมสร้างให้มีนิสัยรักการอ่าน และเผยแพร่ข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยการสื่อผ่านการแสดงละคร

กลุ่มพีมูฟบุกทำเนียบพบ “นายกฯปู”

ตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ   ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 2 ต.ค.)  เวลา 09.00 น. ก่อนการประชุม ครม. ตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ประมาณ 15 คน นำโดยนายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษากลุ่มพีมูฟ  เข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้อง 9 ข้อ ในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย-ที่ดินทำกินโฉนดชุมชน และเด็กไร้สัญชาติ พร้อมเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาร่วมกัน และให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยตัวเอง เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบหมายให้นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่รับผิดชอบแก้ปัญหา แต่กลับไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้กลุ่มพีมูฟ ได้ปักหลักชุมนุมที่บริเวณประตู 4 กว่า 1,000 คนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนพ.ประสิทธิ ชัยวิรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประสานให้ตัวแทนได้เข้าพบ และยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเอง โดยนายกรัฐมนตรี ได้รับปากจะเร่งรัดติดตามปัญหาดังกล่าวให้ แต่ปฏิเสธที่จะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการด้วยตัวเอง […]

กิจกรรมทัวร์ละคร

ทัวร์ละครกลุ่มต้นข้าว ในชื่อเรื่อง สถานะไทยไม่ไกลเกินเอื้อม   วันที่ 10-13 มีนาคม 2556 และวันที่ 22 มีนาคม 2556 มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โดย “กลุ่มละครต้นข้าว”ได้แสดงละครรณรงค์การคุ้มครองสิทธิ ของคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ  ในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย และตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีหมู่บ้าน บ้านเล่าหวาง บ้านแสนเมืองโก บ้านขาแหย่ง และบ้านเล่าลิ่ว ซึ่งบทละครที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้ เกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล โดยมีสถานะต่างด้าวมาตรา 17 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  และมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติสัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 ธันวาคม 2553 และ วันที่ 24 เมษายน 2556 เป็นประเด็นเนื้อหาของบทละคร เนื่องจากหมู่บ้านที่เข้าไปมีคนจำนวนมากที่ยังไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ซึ่งรัฐบาลไทยก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ก็ยังมีบุคคลที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก สาเหตุมาจากหลายกรณี มีทั้งกรณีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่ตกสำรวจ  […]

กิจกรรม ร่วมขบวนการ P-move

เป็นการเข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม   เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสถานะบุคคลจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยมูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง (พปส.) และมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) โดยผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ของทั้งสององค์กร นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และตัวแทนชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล รวมทั้งสิ้น 10 คน ไปเข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ (P-move) ที่ปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ อยู่บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องข้อเสนอ 4 ข้อ ได้แก่ 1.การคุ้มครองพื้นที่ด้วยการออกโฉนดชุมชน 2.การแก้ปัญหาเขื่อนปากมูล 3.การออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ 4.เรื่องธนาคารที่ดิน ที่ ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่ได้รับปากกับกลุ่ม ขปส.ว่าจะนำข้อเสนอทั้ง 4 ข้อดังกล่าว เข้าพิจารนาการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

1 2